12 feb

5/3 kl 20 generalforsamling i Aktiv Staby

Alle er velkomne til Aktiv Stabys generalforsamling 5/3 kl 20.

Forslag til generalforsamlingen gives til Hanne Arberg på 61267862, hanneherskind@hotmail.com eller lægges i postkassen Stabyvej 63.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse og suppleanter Hanne Arberg, Hanne Winter og Gitte Pahl er på valg

6 valg af revisor og revisorsuppleant

7. Evtentuelt

Madklubben holder Jagtmiddag kl 1830. Tilmelding ( for ikke medlemmer) til Stig på 40311805.