Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Der er generalforsamling hvert år den 5/3 klokken 20 i Staby Sognegård.

Forslag skal være formand Hanne Arberg i hænde senest 10 dage før.

Det kan enten sendes til hanneherskind@hotmail.com eller lægges i postkassen på Stabyvej 63.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt