Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Vedtægter for

Foreningen Aktiv Staby

CVR nr. 31796377

 

 

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Aktiv Staby. Foreningen er stiftet den 31. januar 1990 under navnet Staby Sogneforening og har skiftet navn den 26. marts 2014. Foreningen er hjemmehørende i Staby Sogn i Holstebro Kommune.

 

 • 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe vækst i Staby og omegn. Dette skal opnås ved fokus på aktiviteter og nytænkning indenfor natur, kultur og social omsorg – sidstnævnte med henblik på at sikre integration af alle borgere i fællesskabet. Foreningen varetager relevant myndighedskontakt i forhold til byens interesser. Foreningen er åben og aktiv i forhold til samarbejde med nabosamfund.

 

 • 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages enhver, som har tilknytning eller interesse i Staby samt foreninger hjemhørende i Staby Sogn eller nabosogne. Bestyrelsen kan dog optage andre som medlemmer, såfremt den finder det ønskeligt. Indmeldelse og udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

 

 • 4 Kontingent

Kontingent for foreningen fastsættes årligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

 

 • 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 5. marts kl. 20.00 i Sognegården. Dagsorden offentliggøres på Foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Alle valg skal ske ved håndsoprækning. Dog skal alle valg ske skriftligt såfremt et medlem begærer ønske herom. Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §§ 10 og 11.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte stemmeberettigede.

 

 • 6 Stemmeret og valgbarhed

Stemmeret har alle medlemmer ligesom alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen beslutter det eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag til dagsordenen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig ligesom den ordinære.

 

 • 8 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 medlemmer.

 

5 af medlemmerne vælges direkte på generalforsamlingen. Disse 5 vælges for en 2 årig periode således at der vælges 3 i lige år og 2 i ulige år. Første gang trækkes lod om den 1 årige og de to årige poster. Ved valg til bestyrelsen gælder, at de medlemmer som opnår flest stemmer, er valgt, medens de 2 som opnår flest stemmer efter de valgte, er suppleanter.

 

For en 2 årig periode vælges 2 revisorer, heraf afgår 1 hvert år. Første gang ved lodtrækning. For en 1 årlig periode vælges 1 revisorsuppleant. Såfremt et medlem af bestyrelsen eller en revisor udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanter, som derefter sidder det afgående medlems periode ud.

 

De resterende medlemmer vælges i hver af de foreninger, som er medlem af foreningen. Hver forening har ret til at få ét medlem i bestyrelsen som kan være varierende fra bestyrelsesmøde til bestyrelsesmøde. Den enkelte forening skal meddele den siddende formand senest ved generalforsamlingens opstart om foreningen ønsker at gøre brug af deres ret til en bestyrelsespost. Formålet med at hver forening kan få en bestyrelsesplads er, at den enkelte forening altid er fuldt informeret om de aktiviteter der er i Aktiv Staby.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er til stede på det enkelte bestyrelsesmøde. Dog kan der ikke tages stilling til punkter, som ikke har fremgået af dagsordenen med mindre samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Dagsordenen udsendes til den samlede bestyrelse senest 2 dage før bestyrelsesmødet. Alle har ret til at få punkter behandlet på bestyrelsesmøderne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Formand og kasserer tegner foreningen.

 

Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg, som enten kan være ad hoc eller af mere permanent karakter. Ved ad hoc udvalg menes grupper, som opløser sig selv, når aktiviteten er tilendebragt. Ved aktiviteter, som er kontinuerlige, vil udvalget være af mere permanent karakter. Et udvalg kan være ledet og drevet af andre end bestyrelsesmedlemmerne. Det har til formål at sikre, at der er mulighed for at sætte nye initiativer i gang på en nem og fleksibel måde.

 

 • 9 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. På den ordinære generalforsamling skal det reviderede regnskab foreligge skriftlig til alle deltagere på generalforsamlingen.

 

 

 

 • 10 Ændringer af vedtægter

Ændringer af nærværende vedtægter kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

 • 11 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 og højst 30 dages mellemrum stemmer derfor.

 

Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning, men kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål i Staby Sogn i Holstebro Kommune.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Staby den 31. januar 1990.

 

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2014.