Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Status på projektet Bæredygtig Landsby:

Status forår 2022:

 

SøToften:

Projektet har i november 2021 fået 360000 fra Willum Fonden til et fælleshus på Toften.

Plantegruppen har holdt plantedag og der er den 19/3 2022 plantet 18 æbletræer i den nordlige del af arealet.

Der arbejdes ligenu på at få lavet en lokalplansændring, jævnfør de visioner der er fremkommet på borger- og gruppemøderne i efteråret 2021.

Der er ansøgt om at få del i Region Midts Bæredygtighedspulje igen.

Skitse til lokalplan:

Den bærende ide for området SøToften er bæredygtighed.

Dette sker gemmen mindre boliger opført i så bæredygtige materialer som muligt og en lokalplan som skaber fællesskaber.

Boligerne skaber plads til menneskers hverdagsliv, hvor ekstra plads til f.eks. familiesammenkomster og overnattende gæster findes i områdets fælleshus. Hermed kan man holde boligarealet nede på 60-120 m2.

Boligerne foreslås opført som dobbelthuse, hvor husene deles om og adskilles af et teknikrum.

Tanken er at dobbelthusene er fleksible boliger – hvor man som storfamilie kan bo i begge boliger og være både sammen og hver for sig – det muliggør utraditionelle familiekonstellationer for eksempel med flere generationer under samme tag, i perioder hvor familien ikke er så stor, kan man med lethed udleje det andet hus.

Facadebeklædningen skal være træ og der skal være sedum på taget, samt solceller.

I Staby har vi en lang tradition for social bæredygtighed samtidig er der mangel på lejeboliger i byen. På SøToften bor ejer lige ved siden af sin lejer, så er man med til at sikre at, alle beboere på SøToften har valgt fællesskabet til. På SøToften bliver det svært at være anonym og passe sig selv.

I dag består Toften af 12 individuelle byggegrunde, disse skal slås sammen til et stort areal og danne basis for boligfællesskabet SøToften.

Vi ønsker at området Toften i den nye lokalplan bliver til ét stort fællesareal, således at hvert hus ejer et byggefelt og en ikke nærmere defineret andel af fællesarelet, hvor hvert hus’ andel udgør 1/10 af arealet, som man således ejer i et ejerfællesskab med de øvrige boliger.

Udover fællesarealet bliver der også opført et fælleshus, som boligerne på SøToften også ejer i fællesskab.

Til administration af fællesareal og fælleshus skal der nedsættes en ejerforening. Ejerforeningen er også med til at godkende købere af byggefelterne. Som ejer har man bopælspligt boligerne.

Vi ønsker boligerne opføres individuelt af de forskellige købere, for at sikre diversitet.

Som ejer af en bolig på SøToften forpligter man sig til at holde fællesarealet, hvor der er fokus på variation og biodiversitet. En del af arealet skal stå med vilde græsser og blomster, der skal være områder med forskellige hjemmehørende buske og træer, og selvfølgelig én fælles græsplæne.

SøToften må ikke indhegnes, men der må opsættes mindre individuelle naturhegn rundt om boligernes terrasser.

Bebyggelsen skal ligge i en halvcirkelform med front ud mod den kommende sø.

 

 

Sommer 2021: Søtoften – et liv i balance med naturen og hinanden

Projektet Søtoften er arbejdet med at udvikle et spændende boligområde i Staby baseret på bæredygtighed, alternative og individuelle boligformer og fællesskaber.

Første skridt på vejen til etableringen af dette bæredygtige område i Staby er at vi her i efteråret 2021 skal udarbejde en plan baseret på viden og indsigt for, hvordan bæredygtighed rent konkret skal se ud her hos os.

Dernæst ønsker vi, at bliver klogere på bæredygtige tiltag i forhold til boformer og vi ønsker at tiltrække nye borgere som vil trives i, og vil bidrage positivt til nytænkning og sammentænkning af løsningsforslag til de udfordringer der er når det gælder klima, energi, miljø, sundhed, mobilitet, kultur og adgang til uddannelse.

Via et konkret projekt ønsker vi at vise, hvordan man kan udvikle sig bæredygtigt som landsby. Vi vil tilføre en eksisterende udstykning en ny, kunstig Staby Sø, nye rekreative arealer med blandet bevoksning og stisystemer. Vi vil derved skabe et gunstigt afsæt for et nyt fællesskab i landsbymiljøet. Vi vil afsøge og udvikle eksempelvis cirkulære løsninger, utraditionel arkitektur og alternative energiformer som et frisk pust i landsbyen, som er baseret på en række fællesfaciliteter kombineret med en individuel frihed til at eksperimentere og udforske nye bæredygtige boligformer for både individualister, par og børnefamilier.

Rent formidlingsmæssigt skal borgere i hele Vesterhavsklyngen kunne nyde godt af viden om væsentlige bæredygtige tiltag. Borgerne skal, via Søtoften projektet, blive inspireret til, hvordan de kan lave bæredygtige mikrohandlinger på deres egen matrikel. Vi ønsker også, at planen skal anvise forslag til konkrete bæredygtige handlinger.

Søtoften i Staby vil være med til at mobilisere et helt andet mindset for, hvordan man kan arbejde helhedsorienteret med bæredygtig udvikling. Vi får et udendørs ”showroom”, der netop skal vise vejen for, hvordan vi som landsbyer bliver robuste, men området skal også være en løftestang til at arbejde med større komplekse klimaudfordringer.