Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

November 2021

17/11 Styregruppemøde på rådhuset i Holstebro. Vi efterlyser en tidsplan for “Den Grønne Pil” og bliver lovet den kommer, måske inden jul.

Efteråret 2021

Der arbejdes med projektet Bæredygtig Landsby. Et bæredygtigt boligområdet på (Sø)Toften, en sø, naturoprettelse og bæredygtige handlinger i vores landsby. Der er afholdt en række arbejdsgruppe møder  og 2 borgermøder.

Juni 2021

bestyrelsen har vinteren igennem været i dialog med Holstebro Kommune og Vestforsyning for at finde frem til hvilke dele af projektet som kan fortsætte her og nu. Vi har talt os frem til to ting, nemlig fartdæmpning på Stabyvej og et Nærnatur- Park – Sø projekt på Toften.

Isærdeleshed  Sø-Toften er på dagsordenen til borgermødet vi holder den 9/6 kl 19

Hvor vi skal tale om bæredygtig udvikling i Staby.

Oktober 2020

Byrådet har afsat midler til en cykelsti i 23/24 og derfor er projektet udskudt.

Aktiv Staby er i dialog med Holstbro kommune  og Vestforsying om der er dele af projektet der kan realiseres før.

Juli 2020

I august / september arbejdes der videre med projektet.

Arbejdsgrupperne har på egen hånd arbejdet henover “coronaperioden” – og I august september er det tid til at få det hele samlet op og komme videre.

Der bliver følgende møder:

Arbejdsgruppemøde 1. Tirsdag den 18. august kl. 17-20.30.

Arbejdsgruppemøde 2. Tirsdag den 1. september kl. 17-20.30. Konkretisering i delprojekter. Arkitekter arbejder med skitser til delprojekt.

Arbejdsgruppemøde 3. Onsdag den 16. september kl. 17-20.30.  Præsentation af skitser og foreløbigt budget til drøftelse.

April 2020

Herunder ligger konceptkataloget som pdf-fil. tingene som er  beskrevet i kataloget bliver ikke nødvendigvis realiseret lige præcis som beskrevet. Den videre proces vil vise, hvordan koncepterne udvikles til konkrete projekter og hvilke af dem, der kan realiseres

Staby IDEKATALOG_13marts

 

Onsdag den 4/3 var der møde i følgegruppen, hvor vi fik præsenteret idekataloget og den videre proces.

Vi har lavet  3 grupper, en til hvert koncept.

Grupperne skal mødes den 27. maj i Staby Sognegård.

Det kan nåes endnu at melde sig til en gruppe, har man lyst til det, så kan man kontakte Hanne Arberg eller Hanne Winther.

Status januar-februar 2020. Klimasikring og udvikling af Staby

Holstebro Kommune og Vestforsyning skriver:

Staby skal kloaksepareres i 2021-2022. Det vil sige at regnvand og spildevand fra toiletter og husholdninger skal skilles ad og løbe i hvert sit rør. Kloakseparering er et led i klimasikring, idet risikoen for oversvømmelse bliver mindre og vi kan bruge regnvandet kreativt ved f.eks. at lade den sive ned i haven, lave regnvandsbede eller på anden måde bruge regnvandet rekreativt. Vestforsyning og Holstebro Kommune har indgået et partnerskab, så vi ud over ”bare” at kloakseparere samtidig kan give Staby et løft, så byen bliver mere attraktiv at bo, arbejde og virke i.

For at aflevere gode ideer til at give Staby et løft var næsten 60 engagerede borgere fra Staby mødt op til en kreativ workshop i Staby Sognegård onsdag den 15. januar. Workshoppen var arrangeret, fordi borgerne i Staby kender deres by bedst. Og på den måde sikres det, at det er bliver lavet, er udformet i samarbejde med dem, det påvirker i hverdagen.

Klimasikring og udvikling af Staby

november 2019

Holstbro Kommune og Vestforsyning skriver:

Staby skal gøres klimasikker og skal derfor kloaksepareres i 2021, så regnvandet skilles fra spildevandet. På den måde undgås det, at spildevandsnettet overbelastes af alt det regnvand, der falder i disse år. Det er Vestforsyning, der skal stå for dette.

Som borgere i Staby har I selvfølgelig en masse spørgsmål til dette. Vestforsyning vil give en meget grundig orientering om kloaksepareringsprojektet, når vi kommer tættere på 2021.

Staby er af Vestforsyning og Holstebro Kommune udvalgt til et pilotprojekt i forbindelse med klimatilpasningen. Udover, at der bl.a. skal udgraves til regnvandsbassiner m.m., skal der arbejdes på at give hele Staby et løft, så byen bliver mere attraktiv at bo, arbejde og gå i skole i. At der er tale om et pilotprojekt betyder, at vores erfaringer fra Staby skal kunne bruges, når der skal kloaksepareres i andre landsbyer i kommunen.

Formålet med projektet er at finde frem til de bedste fremtidige løsninger for Staby. Vi vil derfor inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv fra Staby i projektet, og på den måde sikre, at det der bliver lavet, er udformet i samarbejde med dem, det påvirker i hverdagen.

Aktiv Staby har været til møder med Vestforsyning og Kommunen om projektet og de er en meget vigtig samarbejdspartner for os.

Konsulentfirmaet Primusmotor er tilknyttet projektet, og skal hjælpe med at få jeres gode input bragt i spil, og skal også søge om fondsmidler til projektet.

Hvad skal der ske?

1. Interviews – november 2019. Flere af jer, der bor i Staby og omegn, er blevet kontaktet af Primusmotor og blevet bedt om at deltage i et interview – enten pr. telefon eller på et møde. Interviewene skal bruges til at finde ud af, hvad der rører sig i Staby og hvad ønskerne til fremtiden er.

2. Sammenfatning af interviews: november-december 2019. Efter interviewene skriver Primusmotor det hele sammen og gennemgår det med kommune og Vestforsyning.

3. Kreativ workshop: januar 2020. I er alle inviterede til en kreativ workshop den 15. januar 2020 kl. 17 – 20 i Staby Sognegård. Her vil vi fortælle om, hvad vi fik ud af de interviews vi har afholdt. Derudover skal borgere, foreninger og erhvervsliv i fællesskab finde ideer til, hvordan vi bedst udnytter kloaksepareringen til at give Staby et løft og gøre byen mere attraktiv.

4. Idekatalog og projektmappe: Januar-februar 2020. Vi samler jeres ideer og viderebearbejder dem i et idekatalog.

Idekataloget er grundlaget for, at der kan udarbejdes en projektmappe, der mere detaljeret beskriver projekter i tekst og tegning. Idekataloget skal Aktiv Staby kigge igennem og kommentere inden vi fremsender det til relevante fonde.

Vi håber alle i Staby er åbne over for projektet og har lyst til at byde ind med gode ideer.

Vestforsyning og Holstebro Kommune driver projektet i samarbejde. Niels Sparvath, Holstebro Kommune er den fælles projektleder på projektet. Ham kan du henvende dig til, hvis du har spørgsmål.

Niels Sparvath Tlf. 5148 9839 Mail.: niels.sparvath@holstebro.dk

Specifikke spørgsmål til kloakeringsprojektet kan stilles til:

Susanne Kirkgaard-Sehested

Tlf.: 96127413 Mail: sks@vestforsyning.dk

Vi glæder os til at møde jer.

Mange hilsner fra projektgruppen

Holstebro Kommune, Vestforsyning og Primus Motor